Informacje 661 80 80 85 PON - PT: 10:00-16:00
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » ZASADY PROMOCJI

ZASADY PROMOCJI


 

Regulamin konkursu

MójGołąb.pl & Versele-Laga

 

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem konkursu jest Adam Skory prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Adam Skory, ul. Henryka Sienkiewicza 16 lok. 5, 62-200 Gniezno, który prowadzi sklep internetowy pod adresem www.mojgolab.pl.
 2. Fundatorem nagrody głównej jest Paweł Kozioł.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie Organizatora.

§ 2 Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Tematem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki składnik wyróżnia karmy Versele-Laga?”
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. na skutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika.
 4. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej sklepu MójGołąb.pl pod adresem www.mojgolab.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/mojgolab/ w terminie od 1 marca 2019 roku do 31 marca 2019 r. Za datę przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe uznaje się datę otrzymania jej przez Organizatora (termin upływa 31.03.2019 r., godz. 23:59).
 5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: sklep@mojgolab.pl.
 6. Każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:

 

przesłać odpowiedź na konkursowe pytanie:

 „Jaki składnik wyróżnia karmy Versele-Laga?” oraz adres mailowy i numer telefonu na adres mailowy sklep@mojgolab.pl wpisując w tytule wiadomości „konkurs Versele-Laga”.

 

zrobić jednorazowe zakupy w sklepie internetowym MójGołąb.pl (www.mojgolab.pl) dowolnych produktów marki Versele-Laga i/lub Mariman na kwotę minimum 1800 złotych płatne przelewem (klient otrzymuje przy zamówieniu transport gratis)

 

 

 1. Zgłaszając odpowiedź na konkursowe pytanie, uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie.
 2. Zgłaszane do konkursu odpowiedzi na pytania nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 4. Poprzez przesłanie odpowiedzi na konkursowe pytanie uczestnik wyraża zgodę na:
 1. wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 2. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu;
 3. opublikowanie na stronach internetowych Organizatora imienia i nazwiska, w przypadku zwycięstwa w konkursie.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

 1. Nadesłane odpowiedzi na pytania  będą ocenione po zakończeniu konkursu od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2019 r. przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową.
 2. Spośród wszystkich odpowiedzi na pytanie konkursowe nadesłanych na konkurs, komisja wybierze jedno najciekawsze, a jego autora wyróżni nagrodą, o której mowa w § 4.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 7 kwietnia 2019 r. o czym laureat zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 4. Wyróżnione odpowiedzi na pytanie zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu MójGołąb.pl oraz na stronie na Facebook’a w dniu 8 kwietnia 2019.
 5. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje komisja konkursowa. Decyzja komisji w przedmiocie przyznania nagrody jest nieodwołalna.
 6. Zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej na podany adres e-mail lub telefonicznie.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodą główną w konkursie jest gołąb pochodzący z hodowli Pawła Kozła. Każdy zakup produktów Versele-Laga i/lub Mariman zostanie dostarczony na koszt sklepu MójGołąb.pl - klient otrzymuje wysyłkę gratis.
 2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w terminie z nim uzgodnionym – gołąb z hodowli Pawła Kozła wraz z rodowodem trafi w ręce nowego właściciela najpóźniej do dnia 31 lipca.
 1. W przypadku nieobecności laureata lub braku możliwości kontaktu z laureatem na dane wskazane w mailu, komisja konkursowa zbierze się ponownie i wybierze kolejnego zwycięzcę, w miejsce poprzedniego, o czym nowy zwycięzca zostanie zawiadomiony mailowo lub telefonicznie.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w serwisie Organizatora oraz pod adresem https://mojgolab.pl/zasady-promocji-pm-37.html
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

SKLEP DLA GOŁĘBI